Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1: Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

 1. Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten, amusement, sport, en/of media zoals artiest, musicus, presentator, (TV-) personality en al degenen die technische, productionele of artistieke bijstand aan deze (beroeps)beoefenaar verlenen;
 2. Boeking: het contracteren van één of meerdere Artiesten in het kader van een Opdracht;
 3. Opdracht: de door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verleende Opdracht binnen een Overeenkomst welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op:
  1. de organisatie van: (zang)optredens, (live)shows, presentaties, concerten, evenementen, scripts, films, festiviteiten, foto-shoots, TV- en/of theatershows en/of gedeelten daarvan dan wel het leveren van een bijdrage daaraan;
  2. het verzorgen van Boekingen, al dan niet in het kader van het hierboven onder a van dit artikel bepaalde;
  3. het geven van consultancy en/of adviezen;
  4. het (doen) vervaardigen van een Productie of leveren van een bijdrage aan een Productie;
  5. het verhuren en/of het in bruikleen geven van roerende zaken;
  6. het leveren van diensten in verband met (artiesten)management, sponsoring, acteren, Producties en/of (artistieke) producties van derden; en/of
  7. het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen als omschreven in de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 5. Opdrachtnemer: The Essentials Company, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 58941134.
 6. Optant: bezitter van een optie als voor ogen zijnde toekomstig Opdrachtgever;
 7. Optie: recht verleend door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever om binnen een afgesproken periode een voor ogen zijnde Overeenkomst, Opdracht, Boeking of Productie aan te gaan, zonder beschikbaarheid aan derden te vergeven;
 8. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.
 9. Productie: elke door of vanwege de Opdrachtnemer vervaardigde vastlegging van (al dan niet) bewegend beeld en/of geluid en/of iedere andere vorm van informatie op grond van een daartoe strekkende opdracht;
 10. Rider: bijzondere aanvullende bepalingen met betrekking tot onder meer door Opdrachtgever aan de Artiest ter beschikking te stellen faciliteiten, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de Overeenkomst.

 

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Opties

 1. Opdrachtnemer kan een (eerste) Optie verstrekken op een door Optant gestelde datum en/of gevraagde Overeenkomst, Opdracht(en), Boeking(en) en/of Productie(s).
 2. Een door Optant genoten (eerste) Optie geniet een maximale aanvaardingstermijn van 2 maanden, mits schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Eerste opties geplaatst binnen een periode van 3 maanden tot de uitvoeringsdatum hebben een aangepaste aanvaardingstermijn, te weten:
  1. 30 dagen wanneer de uitvoeringsdatum binnen 3 maanden vanaf het tijdstip van plaatsing valt;
  2. 7 dagen wanneer de uitvoeringsdatum binnen 1 maand vanaf het tijdstip van plaatsing valt;
  3. 1 dag wanneer de uitvoeringsdatum binnen 14 dagen vanaf het tijdstip van plaatsing valt.
 4. In geval van de aanwezigheid van een tweede Optant, behoudt eerste Optant het recht op aanspraak van de door de Optie aangemerkte Opdracht(en), Boeking(en) en/of Productie(s), mits hij in acht neemt dat:
  1. de aanvaardingstermijn wordt verkort tot 48 uur, ongeacht de geldigheidsduur van de eerste Optie;
  2. in het geval regel 3c van dit artikel toepasbaar is, de aanvaardingstermijn slechts 24 uur bedraagt.
 1. Indien de eerste Optant niet reageert binnen de gestelde aanvaardingstermijn, vervalt de eerste Optie en staat het Opdrachtnemer vrij om in te gaan op de aanvraag van de eerstvolgende Optant.
 2. Opdrachtnemer kan op elk moment een Optie intrekken, indien:
  1. Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Optant de verplichtingen uit de Optie niet, niet volledig of niet tijdig na zal (kunnen) komen dan wel tekortschieten;
  2. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Optant, aan Optant surseance van betaling is verleend, Optant in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Optant van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Optant, Optant de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Optant zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Optant beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven;
  3. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Optie onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Optie in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

Artikel 4. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis-, parkeer-, verblijf-, transport- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
 4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 6. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De uitvoering van de in de Overeenkomst omschreven Opdracht(en), Productie(s) en/of Boeking(en) zullen worden volbracht binnen een door Opdrachtnemer opgegeven termijn.
 6. Indien binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 7. Indien de Overeenkomst gefaseerd wordt uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Opdrachtgever niet wordt betaald, is Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 8. Indien de Overeenkomst gefaseerd wordt uitgevoerd, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fases behoren, op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd op de overeengekomen communicatiewijze.
 9. De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Opdrachtnemer.


Artikel 8. Wijziging in de Overeenkomst en Opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de Opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte Opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen op levertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

 

Artikel 9. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte Opdracht.
 2. Wanneer Opdrachtgever zorg draagt voor levering van benodigde materialen, zal hij niet afwijken van de aanwijzingen en gevraagde artikelen beschreven in de Overeenkomst. Alle materialen dienen veilig, gekeurd en zonder defecten te zijn.
 3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Hieronder vallen ook muziekrechten van auteursorganisatie Buma/Stemra en SENA.
 4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 2 vrije stroomgroepen van 220v/16A of een vrije krachtgroep van 380v/16A met CEE-16 5P aansluiting. Bij gebruik van andersoortige aansluitingen dient Opdrachtgever dit schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de toegankelijkheid van de materialen. Dit betekent dat de implementatieruimte per auto c.q. vrachtwagen via normale wegen bereikbaar moet zijn.
 6. De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de implementatieruimte van de Opdracht mag niet meer dan 30 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 30 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen, kiezelstenen of ongeplaveid terrein bevat, dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor minimaal twee nuchtere personen ter assistentie, zowel bij aanvang als bij afsluiting van de Opdracht, Boeking of Productie.
 7. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens of materialen, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 8. Om de uitvoering van de Opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, kan Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking stellen, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 9. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10. (Op)levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

 

Artikel 12. Opzegging en annulering

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst na één jaar schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie gelijk aan 2 maanden, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
 3. Indien tot voortijdige beëindiging (annulering) van een Opdracht is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, te weten:
  1. 15% bij annulering tot 45 dagen voor de uitvoeringsdatum van de Opdracht(en), Boeking(en) en/of Productie(s), met een minimum van € 50,-;
  2. 50% bij annulering van 45 tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum van de Opdracht(en), Boeking(en) en/of Productie(s);
  3. 100% bij annulering van 14 dagen tot de uitvoeringsdatum van de Opdracht(en), Boeking(en) en/of Productie(s);
 4. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
 5. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 13. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1.  Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
  2. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever is staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven;
  4. Opdrachtgever dermate vertraging laat oplopen in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst, dat van opdrachtnemer niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 9.7 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.


Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, of ten minste voor aanvang van de eerste Opdracht, Boeking of Productie, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

 

 Artikel 15. Reclames en onderzoek

 1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
 2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak (overmacht) worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen, o.a.:
  1. brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen;
  2. werkstaking, uitsluiting, mobilisatie en oorlog;
  3. verkeersbelemmeringen en blokkades;
  4. in- of uitvoerbelemmeringen en/of andere overheidsmaatregelen;
  5. vertraging in de aanvoer van grondstoffen, machineonderdelen en/of arbeidskrachten.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal één maal de factuurwaarde van de Opdracht, Boeking of Productie, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 10.000,00
 4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan materiaal van derden, welke in opdracht van de Opdrachtgever onderdeel zijn of in gebruik dienen te worden genomen ter uitvoering van de Opdracht, Boeking of Productie.
 8. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 9. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer vervallen na een termijn van een jaar na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

 

 

 

Artikel 19. Intellectueel eigendom

 1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
 2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Opdracht(en), Boeking(en) en /of Productie(s) toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20. Vrijwaring derden

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 21. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

 

Artikel 22. Contractovername

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
 2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.


Artikel 23. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Hoofdstuk 2

 

Artikel 1. Prestaties van de Artiest

 1. Opdrachtgever verklaart volledig op de hoogte te zijn van de prestaties en de aard van het optreden van de Artiest alsook te aanvaarden dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan volledig door de Artiest wordt bepaald.
 2. De Artiest mag het geluidsvolume produceren dat hij nodig acht in het belang van het optreden. Als de geldende vergunningen artikelen bevatten over geluidsbegrenzing, dient Opdrachtgever dit tijdig, zo mogelijk bij de sluiting van de Overeenkomst, schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Zo nodig en/of mogelijk doet Opdrachtgever zijn uiterste best zorg te dragen voor een ontheffing van bedoelde geluidsbegrenzing. De afspraken hierover worden vastgelegd in de Rider onder het hoofdstuk voorzieningen ten behoeve van geluid.

 

Artikel 2. Aanvang, einde en aard van het evenement of optreden

 1. De door Opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen tijden van aanvang en einde van het optreden van de Artiest en/of het evenement zijn bindend.
 2. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het optreden van de Artiest en/of het evenement de Opdrachtnemer verzoekt de overeengekomen eindtijd naar een ander tijdstip te wijzigen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.
 3. Indien Opdrachtgever een “besloten” optreden van de Artiest of een “besloten” evenement met Opdrachtnemer is overeengekomen, zal het Opdrachtgever verboden zijn om toegangsbewijzen daarvoor te verkopen of anderszins toegang tegen betaling te verlenen en zal het Opdrachtgever tevens verboden zijn om enige vorm van publiciteit aan het optreden of evenement te geven, waar onder de koppeling aan een merk via spaaracties en dergelijke. In geval van een besloten optreden of evenement is uitsluitend Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vervaardiging en verspreiding van de uitnodigingen aan een duidelijk omschreven doelgroep.

 

Artikel 3. Informatie

 1. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer uiterlijk 2 weken voor het optreden van de Artiest en/of het evenement schriftelijk over alle informatie die benodigd is voor het optreden en/of het evenement, zoals routebeschrijving, naam en telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse. Opdrachtnemer zal zich er voor inspannen, dat de Riders, het podiumplan en de biografie van de Artiest zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, als zij daarom vraagt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) ter beschikking stellen van bedoelde informatie of onjuistheid of onvolledigheid van bedoelde informatie.

 

Artikel 4. Gebruik naam Artiest en Opdrachtnemer

 1. Het is Opdrachtgever verboden om, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, de (artiesten)naam, merken, logo’s en afbeeldingen van de Artiest, anders dan voor de aankondiging van het optreden van de Artiest en/of evenement, voor welk doel dan ook te gebruiken. Deze aankondigingen dienen overigens uiterlijk één week na het optreden van de Artiest en/of evenement verwijderd te worden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever op enige wijze te verwijzen naar Opdrachtgever of gebruik te maken van het logo, naam en/of huisstijl van Opdrachtgever, mits schriftelijk anders overeengekomen.

 

 

Artikel 5. Gebruik muziekwerken

 1. Indien ter gelegenheid van het optreden van de Artiest of het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door de Opdrachtnemer van haar werkzaamheden ingevolge de Overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen of audiovisuele opnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het te allen tijde de verantwoordelijkheid zijn van Opdrachtgever om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en SENA te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden ter zake en zal aan Opdrachtnemer vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houden met bedoelde aanspraken. Dit geldt tevens voor opnames gemaakt of verzorgd door de Artiest of personeel in dienst of uit naam van de Artiest.

 

Artikel 6. Het maken van opnamen en foto’s

 1. Het is Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan geluids- en/of beeldopnamen en/of foto’s te maken van het optreden van de Artiest of het evenement, mits schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever zal door adequate maatregelen ervoor zorg dragen, dat ook het publiek en (andere) opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden geen geluids- en/of beeldopnamen van het optreden van de Artiest of het evenement zal maken.

 

Artikel 7. Merchandising

 1. Opdrachtgever stelt op verzoek van en in overleg met Opdrachtnemer of met de Artiest een adequate ruimte met tafel(s) en verlichting beschikbaar voor de verkoop van merchandisingproducten van de Artiest, waaronder begrepen cd’s, dvd’s, foto’s, kleding en andere gerelateerde producten. De Artiest dan wel door de Artiest ingeschakelde derden is exclusief en zonder vergoeding of beperking gerechtigd tot bedoelde verkoop.

 

Artikel 8. Bijzondere verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verklaart en garandeert voor eigen rekening en risico en zonder dat hieraan nadere kosten voor Opdrachtnemer verbonden zijn in verband met het optreden van de Artiest en het evenement, dat de Rider(s) door Opdrachtgever volledig wordt/worden nageleefd en dat:
  1. wanneer noodzakelijk, ten behoeve van het optreden deugdelijke professionele geluids- en lichtapparatuur en geluids- en lichttechnici beschikbaar zijn;
  2. met een zgn. unieke sleutel af te sluiten kleedaccommodaties voor de Artiest en medewerkers van de Artiest in de directe nabijheid van het podium beschikbaar zijn, vanaf 1 uur voor aanvang van het optreden tot 1 uur na afloop van het optreden;
  3. de kleedaccommodaties zijn voorzien van licht, verwarming, tafel, stoelen, spiegel, stromend water, schone handdoeken, kledingrek en stopcontacten 220V;
  4. in de kleedaccommodaties voldoende frisdranken, mineraalwater, thee en koffie voor gebruik beschikbaar zijn;
  5. bij aanwezigheid op locatie tussen 12.00u en 13.00u, zorgdragen voor een gezonde lunch voor de Artiest, Opdrachtnemer en medewerkers, mits schriftelijk anders is overeengekomen;
  6. bij aanwezigheid op locatie tussen 17.00u en 20.00u, zorgdragen voor een warme, gezonde maaltijd voor de Artiest, Opdrachtnemer en medewerkers, mits schriftelijk anders is overeengekomen;
  7. een deugdelijk podium en de noodzakelijke elektriciteitsvoorzieningen beschikbaar zijn;
  8. geen beeld- of geluidsopnamen of foto’s zullen worden gemaakt van het optreden en het evenement en geen schrijvende, filmende of fotograferende pers aanwezig zal zijn bij het optreden en het evenement;
  9. bij openbare evenementen voldoende personeel van een in overleg met Opdrachtnemer door Opdrachtgever ingeschakelde professionele particuliere beveiligingsorganisatie aanwezig is, zowel voor, tijdens als na afloop van het evenement;
  10. al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het optreden en het evenement vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtnemer wordt voorgelegd;
  11. in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest en andere personen;
  12. de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
  13. indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het optreden aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de Overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen;
  14. de Artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren;
  15. Opdrachtgever niet meer dan het overeengekomen en niet meer dan het door de bevoegde autoriteiten toegestane aantal bezoekers zal toelaten in/op de locatie van het evenement en dat Opdrachtgever zal zorg dragen voor voldoende bruikbare nooduitgangen, brandblusmiddelen, barriers en andere veiligheidsmaatregelen;
  16. er in de directe nabijheid van het podium of plaats van optreden parkeergelegenheid is voor de Artiest en de medewerkers van de Artiest en de Opdrachtnemer;
  17. geen producten die betrekking hebben op de Artiest ter gelegenheid van het optreden en het evenement worden verspreid of verkocht op of in de locatie van het optreden en evenement en de directe omgeving daarvan, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer;
  18. Opdrachtgever hooguit 5 introducés van de Artiest en hooguit 5 introducés van Opdrachtnemer gratis toegang zal verschaffen tot het optreden van de Artiest en het evenement, dit te regelen via de Riders of in onderling overleg;
  19. Opdrachtgever in verband met het optreden, het evenement en het voorgaande de redelijke aanwijzingen van Opdrachtnemer opvolgt.
 2. Opdrachtgever zal zorg dragen voor alle voor het organiseren van het optreden van de Artiest en het evenement vereiste vergunningen en garandeert dat de inrichting van de locatie voldoet aan alle hierop betrekking hebbende wettelijke verplichtingen en overige daarmee gelijk te stellen voorschriften.
 3. Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen, dat door het optreden van de Artiest en het evenement en de organisatie daarvan niet in strijd wordt gehandeld met wettelijke bepalingen, verordeningen of andere overheidsvoorschriften, zoals maar niet beperkt tot het aanplakken van publiciteitsposters.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken ter zake, zoals, maar niet beperkt tot boetes dwangsommen e.d. en Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer vergoeden iedere schade, de kosten van juridische bijstand hierin mede begrepen, die verband houdt met bedoelde aanspraken.
 5. Teneinde ieder misverstand te vermijden, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat
  1. het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor haar eigen risico wordt georganiseerd en plaatsvindt;
  2. ieder eventueel verlies als gevolg van de exploitatie van het optreden van de Artiest en het evenement geheel en al voor eigen risico van Opdrachtgever zal zijn;
  3. alle kosten gemoeid met het optreden van de Artiest en het evenement uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever zijn.
 6. Iedere vergoeding zoals bepaald in de Overeenkomst is gebaseerd op de in de Overeenkomst bepaalde zaalcapaciteit, toegangsprijzen en de begroting van de kosten die gemoeid zijn met het optreden c.q. het evenement. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan Opdrachtnemer alle onderliggende bescheiden, zoals kwitanties, facturen, overeenkomsten e.d. in verband met de door Opdrachtgever gemaakte kosten, het aantal toegangsbewijzen en de gehanteerde toegangsprijzen, aan Opdrachtnemer overleggen.
 7. Indien de zaalcapaciteit en/of toegangsprijzen zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn overschreden, of minder kosten dan in de kostenbegroting zijn gemaakt, dan zal Opdrachtgever een evenredig hogere vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn. Onder geen enkele omstandigheid zullen de vergoedingen worden verlaagd.
 8. Indien Opdrachtgever enige verplichting of garantie zoals hiervoor in dit artikel 8 bepaald, niet of niet naar behoren nakomt of schendt, dan hebben Opdrachtnemer en de Artiest het recht, onverminderd ieder ander aan hen toekomend recht, om het optreden op te schorten of, indien het optreden reeds is aangevangen, het optreden te staken, totdat Opdrachtgever haar verplichtingen wel naar behoren nakomt.
 9. Indien Opdrachtgever blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen en de Artiest op die grond het optreden langer dan één uur na het overeengekomen aanvangstijdstip of het tijdstip waarop het optreden is gestaakt, niet (opnieuw) aanvangt, dan is de Artiest gerechtigd om het optreden geen (verdere) doorgang te laten vinden, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om al zijn verplichtingen, waaronder zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding, onverkort na te komen en onverminderd het recht van de Artiest en Opdrachtnemer op schadevergoeding.

 

Artikel 9. Catering

 1. Indien Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn.
 2. Indien blijkt dat het door Opdrachtnemer of het door Opdrachtnemer ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Opdrachtnemer gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden.
 3. Het door Opdrachtnemer of door het door Opdrachtnemer ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

 

Artikel 10. Locatie

 1. Indien de Overeenkomst door Opdrachtnemer moet worden uitgevoerd in of op een locatie, die niet door Opdrachtnemer of een door Opdrachtnemer gecontracteerde derde ter beschikking wordt gesteld dan wel niet voldoet aan de vereiste en tussen Partijen afgesproken voorwaarden, is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende locatie niet daadwerkelijk ter beschikking is, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming van de Overeenkomst te vorderen.
 2. Opdrachtgever garandeert dat hij optreedt als organisator van het optreden van de Artiest en/of het evenement en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de plaats van het optreden van de Artiest en/of het evenement en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

 

Artikel 11. Verzekeringen

 1. Opdrachtgever is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aangeraden om ten gunste van de Artiest en de muzikale, technische en organisatorische begeleiders van de Artiest een voldoende dekkende verzekering af te sluiten tegen de wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever.
 2. Is Opdrachtgever een vereniging of stichting, dan wordt zij geadviseerd ten behoeve van haar bestuursleden en degenen die namens of in opdracht van het bestuur handelen, een voldoende dekkende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 12. Sponsoring

 1. Het optreden van de Artiest en het evenement, alsmede de publiciteit daaromtrent, zullen niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of bedrijf zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 2. De Artiest is niet verplicht tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder dat daartoe schriftelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer is verkregen.

 

Artikel 13. Programmering

 1. Opdrachtgever zal slechts in overleg met en na verkregen toestemming van Opdrachtnemer een andere artiest boeken als voorprogramma/supportact bij de Artiest of als onderdeel van het evenement.

 

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht als bedoeld in artikel 16 van Hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden wordt onverminderd het bepaalde in artikel 15 van dit bijzonder deel van de algemene voorwaarden, ook verstaan:
  1. storingen in de geregelde aanvoer van door leveranciers of derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen;
  2. arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval van de Artiest op de dag van het optreden en/of het evenement;
  3. overlijden van een nader aan te duiden familielid van de Artiest;
  4. het tijdelijk of definitief uiteenvallen van (de groep van) de Artiest;
  5. de omstandigheden waardoor de Artiest niet tijdig de plaats van het optreden kan bereiken (bijvoorbeeld in geval van extreme weersomstandigheden) en/of waardoor het optreden niet op verantwoorde wijze doorgang kan vinden.

 

Artikel 15. Programmering

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om hetzij het optreden en/of het evenement te annuleren, hetzij in overleg met Opdrachtgever het optreden en/of evenement naar een andere datum te verplaatsen, indien, op de dag van het optreden en/of het evenement, de Artiest radio-, televisie-, film- of geluidsopnamen heeft of indien de Artiest als gevolg van contractuele verplichtingen voor een buitenlandse tournee in het buitenland verblijft, zonder dat Opdrachtnemer en/of de Artiest jegens de Opdrachtgever in dat geval schadeplichtig zal zijn.
 2. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in artikel 14 en 15.1 van dit bijzonder deel van deze algemene voorwaarden is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is om op te treden, heeft Opdrachtnemer het recht, maar niet de plicht, om het desbetreffende optreden in overleg met de Opdrachtgever door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van Opdrachtgever, zonder dat dit Opdrachtgever het recht geeft de Overeenkomst met Opdrachtnemer (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te beëindigen.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. In aanvulling op artikel 17 van Hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden is Opdrachtgever aansprakelijk voor iedere schade door welke oorzaak ook ter gelegenheid van of in verband met het optreden van de Artiest en het evenement toegebracht door bezoekers van het optreden en het evenement of medewerkers of andere opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aan
  1. Opdrachtgever, (andere) bezoekers of opdrachtnemers van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden of hun zaken;
  2. Opdrachtnemer, de Artiest, hun medewerkers of opdrachtnemers of hun zaken;
  3. de locatie (en toebehoren) van het optreden of het evenement en alle (overige) goederen die zich in verband met het optreden en het evenement op de locatie bevinden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden ter zake. Opdrachtgever is niet verplicht om ter zake van bedoelde schade een deugdelijke verzekering af te sluiten, maar wordt wel geadviseerd dit te doen om alle hiermee gemoeide kosten te vergoeden.